Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
00:12
9301 ef10 390
Hannibal S03E04
13:13
1327 4593 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaiamstrong iamstrong
13:12
3293 fa6b 390
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viakatalama katalama
13:11
7379 c8df 390
Reposted fromdisease disease viatwice twice
13:09
4949 2436 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaolalaa olalaa
13:09
5358 6255 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viawilkstepowy wilkstepowy
13:09
5464 3c42 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaolalaa olalaa
05:23
4330 3b89 390
Reposted fromthinredline thinredline viaBloodMoon BloodMoon
05:21
7972 ce83 390
Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx viarooo rooo
15:42
2013 619e 390
Reposted fromusual usual viaphilomath philomath
14:27
5098 513e 390

Bezgranicznie, bezczelnie, bezustannie - chciej mnie

Reposted fromzenibyja zenibyja viachockolatehopee chockolatehopee
23:02
8505 e59e 390
Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna
Reposted fromirmelin irmelin viaartlover artlover
23:03
6183 d733 390
Reposted fromLotte Lotte viaImaginationMika ImaginationMika
23:03
6183 d733 390
Reposted fromLotte Lotte viaImaginationMika ImaginationMika
21:29
8464 1620 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
21:23
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viagwiazdeczka gwiazdeczka
21:44
7885 3f9d 390
19:29
03:44
22:19
Style is eternal | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl